กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 053-873110
พัฒนาโดย ฐิติกร บุญราศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน