เอกสารอ้างอิงรายงานตรวจสอบกิจกรรมของกองแผนงานตามพันธกิจ
                  1.งานวางผังแม่บท
1.1
 ขั้นตอน/แบบฟอร์ม การเสนอหลักสุูตร/โครงการใหม่
1.2
 รายงานการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2547
1.3
 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1.4
 เอกสารสรุปรายงานผลการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนกลยุทธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้" ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
1.5
 แผนปฎิบัติงานสำนักงานอธิการบดี
1.6
 ขั้นตอนการจัดตั้งหน่วยงานในรูปแบบ Business Plann
1.7
 หนังสือที่ ศธ 0523.1.4/618 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่องขออนุมัติโครงการฝีกอบ รม Business Plann สำหรับนักศึกษา
1.8
 สรุปผลโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
1.9
 สรุปผลโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินรายได้ 
1.10
 แบบ สงป รายงานแผนและผล ปี 2548
1.11
 แบบ สงป รายงานแผนและผล ปี 2548
1.12
 หนังสือที่ ศธ 0523.1.4/ว 118 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมประชุม การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2548 โครงการบูรณาการ
1.13
 รายงานผลการดำเนินโครงการบูรณาการ
1.14
 รายงานการประชุมคณะกรรมการเร่งรัด ปี 2547
1.15
 รายงานผล ตามแบบ สงป ประจำปี 2547
1.16
 รายงานผล ตามแบบ สงป ประจำปี 2548 ไตรมาส 3

                  2. งานวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
2.1
 ปฎิทินการจัดทำคำของบประมาณ ประจำปี 2549
2.2
 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548
2.3
 เอกสารงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2548 (เิพิ่มเติม)
2.4
 รายการการประชุมกรรมการวิเคราะห์กรอบและอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
2.5
 เอกสารคำขอกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2548
2.6
 เอกสารชี้แจงงปประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548

                  3. งานวิจัยสถาบัน

3.1
 รายงานการสำรวจภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2546
3.2
 ข่าวสารภาวะการหางานทำของบัณฑิต ปี 2547
3.3
 บทนำและตารางแสดงข้อมูล
3.4
 ข้อมูลสถิติ ปี 2546
3.5
 ตารางแสดงข้อมูล
3.6
 1. ตารางข้อมูลการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของสำนักงบประมาณ
 
 2. ตารางข้อมูลการคำนวณต้นทุนผลผลิตตามแนวทางของกรมบัญชีกลาง
 
 3. รายงานผลโครงการวิจัยเรื่อง การคำนวณต้นทุนต่อหน่วยของการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีงบประมาณ 2544-2547 และต้นทุนต่อหน่วยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่าง เหมาะสมตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
3.7
 รายงานการประเมินผลการดำเนินงานของกองแผนงาน
3.8
 1. planning.mju.ac.th ในส่วนสารสนเทศและงานวิจัยสถาบัน
 
 2. www.qa.mju.ac.th
 
 3. หนังสือที่ ศธ 0523.1.4/2997 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2547 เรื่องส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์
 
 4. ตารางแสดงข้อมูล 5 ด้าน ปี 2542 - 2550
 
 5. ตารางแสดงข้อมูล FTES
 
 6. ตารางแสดงข้อมูลงบประมาณตามแผน ปี 2545 - 2547
 
 7. หนังสือที่ ศธ 0523.1/2296 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2548 เรื่อง จัดส่งข้อมูลประมาณ การจำนวนนักศึกษาและค่าเล่าเรียนของสถาบันอุดมศึกษา
3.9
 1. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1192/2547 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เรื่องแต่งตั้มคณะกรรม การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
 2. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 151/2548 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรม การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
 3. คำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1165/2547 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2547 แต่งตั้งคณะทำงาน พัฒนาการคำนวณต้นทุนผลผลิตของมหาวิทยาลัย


                  4. งานวิเทศสัมพันธ์
4.1
 บัญชีรายชื่อผู้รับทุนโครงการพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน ประจำปี 2548 ม.แม่โจ้
4.2
 หนังสือขอรับอาสาสมัครชาวต่างประเทศ
4.3
 หนังสือส่งงบเจรจาธุรกิจให้สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึึกษา
4.4
 หนังสือเชิญผู้บริหารร่วมรับรองแขกมหาวิทยาลัย และกำหนดการ
4.5
 เอกสารตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
4.6
 โครงการจัดฝึกอบรมนานาชาติ
4.7
 หนังสือแจ้งเวียนทุนการศึกษา และเวบไซด์กองแผนงาน

                  5. งานธุรการ
5.1
 กำหนดการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย และแบบประเมิน
5.2
 ทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5.3
 สำเนาตัวหนังสือราชการที่บันทึกเสนอความคิดเห็นแล้ว
5.4
 ทะเบียนควบคุมวันลา และรายงานการหยุดราชการของบุคลากรกองแผนงาน
5.5
 สมุดควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินรายได้
5.6
 หนังสือขออนุมัติวัสดุครุำภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2548
5.7
 บัญชีควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุกองแผนงาน
5.8
 คู่มือการปฎิบัติงานงานธุรการ กองแผนงาน
5.9
 รายการประชุมกองแผนงาน
5.10
 เอกสารรายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2547
5.11
 คู่มือระบบควบคุมภายในกองแผนงาน

                  6. งานอื่น ๆ
6.1
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1192/2547 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2547 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรม การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
6.2
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 151/2548 ลงวันที่ 24 มกราคม 2548 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรม การเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
6.3
 แผนการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
6.4
 โครงการศึกษาดูงาน
6.5
 รายงานผลการดำเนินงาน
6.6
 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
6.7
 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1808/2547 ลงวันที่ 30 กันยายน 2547 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนาระบบราชการของมหาวิทยาลัย
6.8
 รายงานผลการปฎิบัติราชการตามตัวชี้วัดของ กพร.

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 053-873183
พัฒนาโดย ฐิติกร บุญราศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์