ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
ชื่อครุภัณฑ์ รายละเอียด
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
 
7. เครื่องซักผ้า 1. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า
  2. เป็นเครื่องซักผ้าและสลัดผ้าในตัว