ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2558 และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
 (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
คณะสถาปัตยกรรม ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรม ฯ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะผลิตกรรมการเกษตร
คณะเทคโนโลยีการประมง ฯ
คณะสถาปัตยกรรม ฯ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรม ฯ
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
สัตวศาสตร์และเทคโนโลย
วิทยาลัยพลังงานทดแทน
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2557 (ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 และภาคฤดูร้อน)จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะเทคโนโลยีการประมงฯ
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมฯ
คณะสถาปัตยกรรมฯ
คณะศิลปศาสตร์
คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ฯ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร