ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2556 และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2555
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
 (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2555 (ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 และภาคฤดูร้อน)จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา (คลิกที่นี่)