ตารางที่ 2 จำนวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษาทั้งหมดปีการศึกษา 2553 และผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2552
จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา
 (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 3 จำนวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร , คณะผลิตกรรมการเกษตร , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม (คลิกที่นี่)
คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาลัยบริหารศาสตร์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (คลิกที่นี่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 4 จำนวนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ , คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร , คณะผลิตกรรมการเกษตร , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม (คลิกที่นี่)
คณะวิทยาศาสตร์ , คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , วิทยาลัยบริหารศาสตร์ , สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี (คลิกที่นี่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (คลิกที่นี่)
ตารางที่ 5 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา 2553 (ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 และภาคฤดูร้อน)จำแนกตามคณะ สาขาวิชา และระดับการศึกษา
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว , คณะเศรษฐศาสตร์ , คณะบริหารธุรกิจ (คลิกที่นี่)
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร , คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ , คณะวิทยาศาสตร์ (คลิกที่นี่)
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร , คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม , คณะศิลปศาสตร์ , คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี , วิทยาลัยบริหารศาสตร์ (คลิกที่นี่)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร (คลิกที่นี่)