อาคารและพื้นที่ใช้สอย
คณะ/อาคาร
พื้นที่ใช้สอย
(ตารางเมตร)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
464,719
จังหวัดเชียงใหม่
409,192
คณะบริหารธุรกิจ
11,862
1. พิทยาลงกรณ์
2,782
2. อาคาร 25 ปีคณะธุรกิจการเกษตร
4,200
3. อาคารเรียนและปฏิบัติการธุรกิจสหกรณ์การเกษตรและสารสนเทศ
4,880
คณะเศรษฐศาสตร์
4,880
1. อาคารเรียนรวมด้านธุรกิจสหกรณ์การเกษตรและสารสนเทศ
4,880
คณะศิลปศาสตร์
7,639
1. ประเสริฐ ณ นคร*
หมายเหตุ * ใช้สอยร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร
7,639
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
12,248
1. ประเสริฐ ณ นคร*
6,685
2. อาคาร 75 ปีแม่โจ้
5,563
คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
1,863
1. ช่วงเกษตรศิลป์
1,863
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อม
6,103
1. อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์
6,103
วิทยาลัยบริหารศาสตร์
9,523
1. อาคารเทพ พงษ์พานิช
9,523
คณะผลิตกรรมการเกษตร
25,824
1. ภาควิชาทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม (เก่า)
630
2. อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยา
4,000
3. อาคารเนื้อเยื่อ (ต่อเติม)
647
4. กำจรบุญแปง
885
5. ปฏิบัติการสาขาพืชผัก
372
6. รัตนโกสินทร์ 200 ปี
1,429
7. ปฏิบัติการสาขาไม้ผล
443
8. อาคารเพิ่มพูล
10,723
9. ปฏิบัติการและคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
432
10. อาคารเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
0
11. โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 1
280
12. โรงเรือนเพาะชำไม้ผล 2
420
13. โรงเลี้ยงไหม
512
14. โรงเรือนสุกรทดลอง
312
15. โรงเรือนเทคโนโลยีด้านการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
570
16. อาคารเก็บพัสดุไม้ผล
105
17. อาคารปฏิบัติการเห็ด
114
18. โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธุ์และขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
288
19. อาคารชั้นเรียนการจัดและแต่งดอกไม้
229
20. อาคารอนุบาลต้นอ่อน
320
21. อาคารสำนักงานพืชไร่
162
22. อาคารปฏิบัติการโรคพืช
352
23. อาคารสำนักงานพืชผัก
58
24. เรือนเลี้ยงกล้วยไม้
500
25. โรงเก็บพัสดุพืชไร่
638
26. อาคารเก็บของพืชไร่
79
27. อาคารอบเมล็ดพันธุ์พืช
128
28. อาคารชมรมอารักขาพืช
128
29. อาคารจัดกํบวัสดุพืชผัก
360
30. อาคารโดมจัดแสดงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
709