ตารางที่ 14 งบประมาณประจำปี 2559 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่าย
Table 14 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and objects of expenditure, 2016
หมวดรายจ่าย
Objects of expenditure
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Grand Total)
1,309,203,600
100.00
521,447,010
100.00
1.งบบุคลากร
219,930,700
19.24
49,639,250
10.64
          1.1 เงินเดือน
177,897,200
1,907,080
          1.2 เงินประจำตำแหน่ง
10,888,200
          1.3 ค่าจ้างประจำ
21,040,800
          1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1,486,800
36,843,970
          1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
19,505,900
2.งบดำเนินงาน
112,658,600
9.86
166,414,420
35.67
          2.1 ค่าตอบแทน
11,267,100
28,340,380
          2.2 ค่าใช้สอย
46,889,400
64,655,410
          2.3 ค่าวัสดุ
32,346,600
35,962,840
          2.4 ค่าสาธารณูปโภค
22,155,500
37,455,790
3.งบลงทุน
299,878,400
26.24
24,940,700
5.34
          3.1 ค่าครุภัณฑ์
57,903,600
9,490,520
          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
241,974,800
15,450,180
4.งบเงินอุดหนุนุ
676,735,900
59.21
150,652,230
32.28
          4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
525,089,200
          4.2 ทั่วไป
151,646,700
5.งบรายจ่ายอื่น
 
129,800,410
27.81
ตารางที่ 15 งบประมาณประจำปี 2559 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และแผนงาน
Table 15 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and Programs, 2016
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
แผนงาน (Programs)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Grand Total)
   
1. การเรียนการสอน
   
2. งานวิจัย
   
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
   
4. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
   
5. สนับสนุนวิชาการ
   
6. บริหารมหาวิทยาลัย
   
แผนงาน (Programs)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Grand Total)
   
1. การเรียนการสอน
   
2. งานวิจัย
   
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
   
4. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
   
5. สนับสนุนวิชาการ
   
6. บริหารมหาวิทยาลัย