ตารางที่ 15 งบประมาณประจำปี 2558 จำแนกตามแผนงาน กองทุนและงบรายจ่าย
สรุปงบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัย จำแนกตามแผนงาน กองทุนและงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แผนงาน/กองทุน
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
รวมทั้งสิน
เงินเดือน
ค่าจ้างประจำ
พนง.ราชการ
ค่าจ้างชั่วคราว
รวม
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
สาธารณูฯ
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวาม
พนง.มหาวิทยาลัย
ทั่วไป
รวม
1.แผนงานการเรียนการสอน
135,362,900
8,020,600
6,935,400
1,486,800
151,805,700
10,505,000
7,365,800
21,760,900
17,952,100
57,583,800
12,131,700
200,324,600
212,456,300
264,487,600
12,296,700
277,784,300
699,630,100
2.แผนงานวิจัย
-
-
301,600
-
301,600
73,300
331,500
16,200
1,334,000
1,755,000
-
-
-
852,300
20,676,600
21,528,900
23,585,500
3.แผนงานบริการวิชาการแก่ชุมชน
4,295,600
688,400
1,721,100
-
6,705,100
451,000
994,900
499,500
2,869,400
4,814,800
-
-
-
10,805,300
96,443,400
107,248,700
118,768,600
4.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
-
-
-
-
-
26,900
-
-
-
23,900
-
-
-
-
2,000,000
2,000,000
2,023,900
5.แผนงานสนับสนุนวิชาการ
5,669,800
-
479,300
-
6,149,100
-
-
3,783,400
-
3,783,400
-
-
-
15,507,400
-
15,507,400
25,439,900
6.แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
44,4325,500
12,643,200
11,164,000
-
67,925,700
414,400
40,397,700
6,030,200
-
46,842,300
-
-
-
156,432,100
103,000
156,535,100
271,303,100
รวมทั้งสิน
189,653,800
21,145,200
20,601,400
1,486,800
232,887,200
11,467,600
49,089,900
32,090,200
22,155,500
114,803,200
12,131,700
200,324,600
212,456,300
448,084,700
132,519,700
580,604,400
1,140,751,100

เปิดดูแบบ PDF

ตารางที่ 16 งบประมาณประจำปี 2558 จำแนกตามแผนงาน กองทุนและงบรายจ่าย (ภาพรวม)
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำแนกตาม กองทุน/แผนงาน/งบรายจ่ายและหมวดรายจ่าย (ภาพรวม)

กองทุน-แผนงาน
งบรายจ่าย-หมวดรายจ่าย
รวม
งบบุคลากร
งบดำเนินงาน
งบลงทุน
งบเงินอุดหนุน
งบรายจ่ายอื่น
ตอบแทน
ใช้สอย
วัสดุ
รวมค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
สาธารณูฯ
รวม
ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
รวม
รวมทั้งสิ้น
39,896,680
38,224,100
64,929,750
29,934,270
133,088,120
37,804,810
170,892,930
8,474650
21,128,620
29,603,270
161,470,350
64,443,360
466,306,590
1.แผนงานการเรียนการสอน
15,435,370
22,434,420
18,250,330
12,735,940
53,420,690
189,000
53,609,690
3,436,500
786,200
4,222,700
42,279,980
10,642,120
126,189,860
2.แผนงานวิจัย
38.583.260
38.583.260
3.แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม
104,280
455,600
2,268,420
744,090
3,468,110
36,240
3,504,350
-
-
-
33,848,280
135,700
37,592,610
4.แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1,521,860
1,521,860
5.แผนงานสนับสนุนวิชาการ
2,479,680
974,450
1,368,940
1,899,790
4,243,180
2,631,700
6,874,880
44,900
-
44,900
2,134,270
1,684,680
13,218,410
6.แผนงานบริหารมหาวิทยาลัย
21,877,350
14,359,630
43,042,060
14,554,450
71,956,140
34,947,870
106,904,010
4,993,250
20,335,670
25,335,670
43,102,700
51,980,860
249,200,590

เปิดดูแบบ PDF