ตารางที่ 14 งบประมาณประจำปี 2557 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่าย
Table 14 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and objects of expenditure, 2014
หมวดรายจ่าย
Objects of expenditure
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Grand Total)
969,183,000
100.00
550,417,800
100.00
1.งบบุคลากร
229,745,400
23.71
40,155,070
7.00
          1.1 เงินเดือน
185,157,600
4,969,960
          1.2 เงินประจำตำแหน่ง
-
          1.3 ค่าจ้างประจำ
21,750,100
          1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1,486,800
 
35,185,110
          1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
21,350,900
 
2.งบดำเนินงาน
97,630,500
12.18
174,448,710
32.00
          2.1 ค่าตอบแทน
13,399,100
38,395,580
          2.2 ค่าใช้สอย
38,267,200
 
50,694,300
          2.3 ค่าวัสดุ
45,838,800
 
39,249,790
          2.4 ค่าสาธารณูปโภค
20,553,400
46,109,040
3.งบลงทุน
96,501,200
9.96
56,566,440
10.00
          3.1 ค่าครุภัณฑ์
13,000,000
12,533,090
          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
83,501,200
44,033,350
4.งบเงินอุดหนุนุ
528,877,900
54.57
212,285,190
39.00
          4.1 พนักงานมหาวิทยาลัย
394,085,400
          4.2 ทั่วไป
130,792,500
212,285,190
5.งบรายจ่ายอื่น
66,962,390
12.00
ตารางที่ 15 งบประมาณประจำปี 2557 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และแผนงาน
Table 15 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and Programs, 2014
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
แผนงาน (Programs)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Grand Total)
969,183,000
100.00
1. การเรียนการสอน
496,706,600
51.25
2. งานวิจัย
21,352,800
2.20
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
118,379,800
12.21
4. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2,023,900
0.21
5. สนับสนุนวิชาการ
52,281,400
5.39
6. บริหารมหาวิทยาลัย
278,438,500
28.73
แผนงาน (Programs)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Grand Total)
551,418,700
100.00
1. การเรียนการสอน
140,836,940
25.54
2. งานวิจัย
5,812,200
1.05
3. บริการวิชาการแก่ชุมชน
56,907,010
10.32
4. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
1,689,030
0.31
5. สนับสนุนวิชาการ
22,396,170
4.06
6. บริหารมหาวิทยาลัย
323,777,350
58.72