ตารางที่ 14 งบประมาณประจำปี 2555 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่าย
Table 14 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and objects of expenditure, 2012
หมวดรายจ่าย
Objects of expenditure
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Grand Total)
716,091,800
100.00
668,378,500
100.00
1.งบบุคลากร
230,519,600
32.19
40,572,584
6.07
          1.1 เงินเดือน
189,977,700
          1.2 เงินประจำตำแหน่ง
          1.3 ค่าจ้างประจำ
21,695,100
          1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1,486,800
     
          1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
17,360,000
     
2.งบดำเนินงาน
99,022,500
13.83
196,790,316
29.44
          2.1 ค่าตอบแทน
13,966,900
38,748,700
          2.2 ค่าใช้สอย
22,048,900
 
65,436,616
 
          2.3 ค่าวัสดุ
41,623,000
 
42,700,900
 
          2.4 ค่าสาธารณูปโภค
21,383,700
49,904,100
3.งบลงทุน
114,033,500
15.92
29,228,900
4.37
          3.1 ค่าครุภัณฑ์
11,203,400
9,412,200
          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
102,800,100
19,816,700
4.งบเงินอุดหนุนุ
272,546,200
38.06
311,145,700
46.55
          4.1 พนังงานมหาวิทยาลัย
227,821,300
          4.2 ทั่วไป
44,724,900
5.งบรายจ่ายอื่น
90,641,000
13.56