ตารางที่ 14 งบประมาณประจำปี 2554 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่าย
Table 14 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and objects of expenditure, 2011
หมวดรายจ่าย
Objects of expenditure
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Grand Total)
806,520,400
100.00
593,129,800
100.00
1.งบบุคลากร
231,900,900
28.75
23,221,080
3.92
          1.1 เงินเดือน
192,782,600
          1.2 เงินประจำตำแหน่ง
          1.3 ค่าจ้างประจำ
20,271,900
          1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1,486,400
     
          1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
17,360,000
     
2.งบดำเนินงาน
97,892,100
12.14
204,766,489
34.52
          2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
76,508,400
151,462,989
          2.2 ค่าสาธารณูปโภค
21,383,700
53,303,500
3.งบลงทุน
254,227,400
31.52
56,128,400
9.46
          3.1 ค่าครุภัณฑ์
128,492,600
12,630,100
          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
125,734,800
43,498,300
4.งบเงินอุดหนุนุ
222,500,000
27.59
231,802,800
39.08
          4.1 พนังงานมหาวิทยาลัย
179,020,500
          4.2 ทั่วไป
43,479,500
231,802,800
5.งบรายจ่ายอื่น
77,211,031
13.02