ตารางที่ 14 งบประมาณประจำปี 2553 จำแนกตามงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้และหมวดรายจ่าย
Table 14 Budget of Maejo University classified by National Budget, by Maejo University Budget and objects of expenditure, 2010
หมวดรายจ่าย
Objects of expenditure
งบประมาณแผ่นดิน (National Budget)
งบประมาณเงินรายได้ (University Budget)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
บาท (Baht)
ร้อยละ (%)
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
(Grand Total)
678,085,400
100.00
364,688,500
100.00
1.งบบุคลากร
229,530,800
33.85
19,961,206
5.47
          1.1 เงินเดือน
190,668,200
          1.2 เงินประจำตำแหน่ง
          1.3 ค่าจ้างประจำ
20,017,100
          1.4 ค่าจ้างชั่วคราว
1,485,500
     
          1.5 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
17,360,000
     
2.งบดำเนินงาน
93,015,000
13.72
180,658,594
49.54
          2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
71,631,300
140,015,694
          2.2 ค่าสาธารณูปโภค
21,383,700
40,642,900
3.งบลงทุน
163,050,000
24.05
30,509,200
8.37
          3.1 ค่าครุภัณฑ์
13,412,300
          3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
163,050,000
17,096,900
4.งบเงินอุดหนุนุ
192,489,600
28.39
89,467,700
24.53
          4.1 พนังงานมหาวิทยาลัย
157,810,400
          4.2 ทั่วไป
34,679,200
5.งบรายจ่ายอื่น
44,091,800
12.09